Středa 12 únor 2020
Malé dějiny lichvy   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 18:27:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lichva může mít tvář mladé přívětivé ženy vystupující v televizní reklamě coby dobrosrdečná rodinná přítelkyně, která vám peníze osobně přinese až domů.

Ďábel stvořil lichváře. Ti nepracují jako lidé a nebudou trestáni s lidmi, nýbrž s démony, neboť množství peněz, které lichvou získávají, je stejné jako množství dřeva odesílaného do pekla k jejich spálení. Kardinál Jakub z Vitry, 1. polovina 13. století.

Lichva je sociální jev starý několik tisíc let, už ve starém Egyptě bylo známo půjčování na úrok. Rovněž ve starověkém Řecku nebo Římě byla lichva známým jevem, za lichvu se většinou považovalo spíše jen poskytování půjček na přemrštěný úrok, který se neshodoval se zákony. Lichva a lichváři jsou často zobrazovaní v uměleckých dílech, stačí připomenout Shakespearova Kupce benátského a jeho lichváře Shylocka nebo lichvářku Alenu Ivanovnu v Dostojevského románu Zločin a trest. V Moliérově hře Lakomec je lichvář Harpagon dokonce postavou titulní.

Lichva je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s obrovskými úroky, například 100 % za každý den. Termín je často spojován s nebankovními společnostmi.

Podle Ottova slovníku naučného má slovo „lichva“ slovanské kořeny a pochází z výrazu lichý, tedy nesprávný, nerovný, lichva jako činnost je tudíž jazykově označena za jednání nesprávné, nemravné.

V Indii se za osobu provozující lichvu považoval každý, kdo půjčoval peníze na jakýkoliv úrok. Tento názor byl zastáván až do období 1500 let př. n. l., kdy byl tento koncept pozměněn v tom smyslu, že za lichvu se považoval každý úrok, který překračoval taxu povolenou zákonem. Rovněž ve starém Egyptě bylo známo půjčování na úvěr a existovala vrstva osob živící se překračováním povolených sazeb úroků, což bylo považováno za jednání společensky zavrženíhodné. Ve starém Babylonu bylo nadměrně vysoké úrokování považováno za lichvu. Většinou se financovaly zemědělské práce, ale i obchodní námořní plavby. Předmětem půjček bývaly drahé kovy i zemědělské produkty, v tomto období se typizovala první písemná úvěrová smlouva s přesně vymezenými náležitostmi. Ve starověkém Řecku nebo Římě se většinou považovalo za lichvu spíše jen poskytování půjček na přemrštěný úrok, který se neshodoval se zákony.

Pro další evropský vývoj byla však nejdůležitější a do budoucnosti nejvíce rozebíraná úprava lichvy obsažená v Bibli– ve Starém zákoně.

S nástupem křesťanství se začal měnit pohled na samotné základy úvěrového vztahu a lichvy. Křesťanské autority chápaly lichvu jako jakékoliv půjčování peněz na úrok, a jejich postoj vůči lichvě byl od samého začátku naprosto zamítavý. Již rané církevní koncily v Arles (314) a Nikai (325) zakázaly půjčování na úrok všem osobám duchovním. V době, kdy již platily absolutní zákazy pro osoby duchovní, se začínaly vytvářet i zákazy pro osoby laického stavu. Významným plošným zákazem pro laiky bylo nařízení Karla Velikého. Další zesílení církevních zákazů vůči lichvě je spojeno s boji mezi papeži a císaři o investituru (ukončených roku 1222 tzv. Konkordátem wormským) a Gratiánovým dekretem – sbírkou církevních textů tvořících součást kanonického práva (kolem roku 1140). V něm jsou formulována základní stanoviska církve vůči lichvě. Základní teze, kterou používá ve vztahu k půjčování na úvěr, zní: „Cokoli je požadováno nad jistinu, je lichva“ (Quicquid ultra sortem exigitur usura est).

Vrchol církevního zákazu lichvy znamenaly koncily lateránské (1159, 1179, 1215), koncily v Lyonu roku 1274 a ve Vienne roku 1312, přičemž posledním z těchto shromáždění byla lichva dokonce prohlášena za hřích rovný kacířství a každá osoba, která se lichvy dopouštěla, měla být vyobcována z církve, v důsledku čehož přicházela například o možnost dosáhnout odpuštění hříchů prostřednictvím zpovědi a byl jí zapovězen i křesťanský pohřeb. Tímto došlo k definitivnímu dotvoření tzv. usurární doktríny, podle které měla být půjčka považována za bezúplatný vztah a i nepatrný úrok byl považován za lichvu. Účinnost této doktríny trvala pak až do roku 1830, přičemž v průběhu 14. až 17. století se vytvořily mechanismy, jak tvořit právní vztahy v podstatě suplující půjčování peněz na úrok, avšak neporušující církevní zákazy.

Lichvu ve své době velmi kritizoval Jan Hus.

V Koruně české byla lichva křesťanům povolena až roku1484 Vladislavem II. Jagellonským. Na počátku 16. století se výše úroku pohybovala mezi 10-35 %. Roku 1545 ji legalizoval Jindřich VIII.

V 16. století se prudce změnilo chápání peněz a obchodních vztahů, neboť došlo k všeobecnému rozvoji mezinárodního obchodu prostřednictvím zámořských plaveb a k rozvoji oběhu peněz díky získání nových zdrojů zlata a stříbra po objevení Ameriky Kolumbem (1492) a po dobytí Mexika (1519– 1521) a Peru (1532–1534) Španěly. Kromě toho se s nástupem humanismu, renesance a reformace objevily filozofické, teologické a právní názory, které otevřeně nahlodávaly náboženské, právní i ekonomické základy usurární doktríny. Již nebylo pochybností o tom, že půjčování peněz je činnost, která může být úplatná. Různé evropské země v tomto období upravily ve svých kodexech výši úrokových sazeb tolerovanou při peněžních nebo zbožních půjčkách, nicméně platnost usurární doktríny stále trvala. Tento rozpor se jednotlivé právní úpravy snažily řešit tak, že nenazývaly věci pravým jménem a neupravovaly půjčku v dnešním slova smyslu.

18. a 19. století se vyznačuje neustálým kolísáním mezi uvolněním právních omezení lichvy pod vlivem liberálních učení a zachováním tradičního přístupu se stanovením a vynucováním nejvyšší přípustné úrokové sazby. Přetrvává nadále chápání lichevních smluv toliko ve vztahu k překročení maximálních zákonných sazeb při sjednání smlouvy o půjčce.

V některých západoevropských státech je hranice lichvy stanovena jako procentuální odchylka od průměrných tržních úroků, v jiných státech je stanovena pevně, například ve Švýcarsku je maximální hranice u spotřebních úvěrů stanovena na 15 %. V Česku takováto hranice stanovena není.

V současnosti je lichva problémem hlavně těch, kteří neumějí odhadnout následky půjček s vysokými úroky. V Česku je známa zejména lichva mezi Romy, která je v mnohých případech příčinou bídy, ze které se dlužníci bez vnějšího zásahu nemohou již nikdy dostat.

Novodobá lichvářka obvykle nevypadá jako Alena Ivanovna, odpudivá stařena z Dostojevského Zločinu a trestu. Může mít tvář mladé přívětivé ženy vystupující v televizní reklamě coby dobrosrdečná rodinná přítelkyně, která vám peníze osobně přinese až domů. Někteří věřitelé půjčují bez záruk sociálně slabým lidem, kteří v řadě případů nejsou schopni dluh během svého života splatit. Věřitel následně získává nárok na hrazení dluhů ze sociálních dávek. Původní dluh včetně neustále rostoucího penále sice není nikdy splacen, současná hodnota (present value) dlouhodobě strhávaných srážek však převýší původní půjčku.

Občanský zákoník sice např. zakazuje jednání proti dobrým mravům a upravuje neúměrné zkrácení a lichvu, avšak na druhé straně u jednotlivých institutů umožňuje stranám jednání nedílně spojená s lichevními smlouvami – dovoluje brát úroky z úroků, sjednat propadnou zástavu, stanovit nepřiměřeně vysokou výši smluvní pokuty, umožňuje libovolně stanovit výši úroku z prodlení, ustanovení o lichvě a neúměrném zkrácení navíc nechrání podnikatele a v neposlední řadě tento zákon výslovně dovoluje prakticky jakýkoliv občanskoprávní spor vyjmout z působnosti obecných soudů a projednat ho v rozhodčím řízení. Nadále je také možné stanovit výši úroků u zápůjčky a úvěru prakticky v jakékoliv výši.

Důsledky lichvy. Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, aby se mohli vyjádřit k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická pomoc je tak přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by to jenom zkusila. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z našich dětí udělali otroky.

Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší vládě, která jim slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu.
Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, stydliví, se také nedovedou sami bránit v takovém nepřátelském prostředí, ale také většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančního tlaku. U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, třeba tak jako banky, nemůžete získat spravedlnost.

Nikdy nezapomeňme, že moderní "peníze" byly vytvořeny těmi, kteří vlastní zlato a otroky. Oni si uvědomili, že mohou vydávat mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které schovali a teď tisknou peníze na požádání. Tyto peníze jim vybudovaly kartel, říši, která i dnes stále roste.

Mocný bankéř M. A. B. Rotschild kdysi řekl: „Dejte mi moc nad penězi a nemusím se starat o to, kdo tvoří právo.“ V této větě je schováno mnohé, kdo ovládá finanční systém, ovládá skrze něj téměř vše. Žádná politická moc se tomu nikdy nemůže rovnat. Obrovskou moc má tudíž i Federální rezervní systém a je naivní se domnívat, že nás, obyvatele ČR se jeho moc vůbec nedotýká.

Video: Bankovnictví₋ největší podvod na světěAutor: Emil Kalabus

Zdroj:

https://theses.cz/id/b8g71z/Paul_Lichva.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichva
https://www.proinvestory.cz/emil-kalabus-co-se-skryva-za-oznacenim-fed
https://celostnivzdelavani.cz/co-nam-ve-skole-nerekli
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon(Po)trefený Hašek perlil a zvracel. Nebo naopak?   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 18:22:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je pozoruhodné, jak se někteří lepšolidi z kategorie VIP umí, zcela nevědomky, degradovat na pitomce. Domnívají se totiž, že když se (v tom lepším případě) jen hanlivě vyjádří (vulgárně se vyjadřují Novotný, Hřebejk, Nový, Navrátil, koloběžka Štěpánová, hvězda Hrzánová a další) na adresu pro několik lidí nepohodlného politika/ků/.

Tito „umělci“ nejen z řad herců se totiž domnívají, že u svých kolegů stoupnou ani ne tak na ceně jako charakterově na významu a zařadí se mezi ty, kteří jsou dnes IN a o kterých si zřejmě myslí, že budou kdysi slavní. Jenže zapomínají, že sláva = polní tráva.

Jedním z těch, kteří jednu svou slávu zažili, ale tráva mu už notně povadla, je také bývalý reprezentační hokejový brankář Dominik Hašek, alias „Dominátor“. Ten, jak „vytlemeně“ (sorry za ten výraz) vypadá na své fotografii (viz výše), tak stejně „vytlemeně“ ( rozuměj pejorativně) říká naprosto nepřijatelná a urážlivá slova na adresu premiéra A. Babiše, cituji: „Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana estébáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu, hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v Parlamentu!“

To je fakt síla, nepřekvapilo by, kdyby to řekl řiťoryjský, pardon řeporyjský starosta Novotný, ale Dominik Hašek se zřejmě v rétorice starosty Novotného shlédnul a snaží se své „hlubokomyslné“ kritické názory reprodukovat jeho stylem. Snad u několika lidí, kteří jej mají stále za hokejovou ikonu, našel za svá slova uznání, ale u většiny slušných lidí jeho popularita hluboko propadla! Tím se jen potvrzuje jak výše uvedeno, že ve snaze se zviditelnit, v blahé naději, že se jeho popularita na veřejnosti zvýší, se naopak jen totálně ztrapnil a udělal ze sebe pitomce!

Jedna z reakcí v diskusi na Haškovo vyjádření bylo trefné cituji: „Kupte si pytlíky na blitky... Mimochodem, tenhle příspěvek taky vyvolává dávení...“ , a korunu tomu nasadil jiný čtenář, který se vyjádřil více než adekvátně: „V hokejové bráně může stát i tupé hovado, stačí, když mu neprojde puk za záda. Z toho (rozuměj Haškova vyjádření) morální autoritu nevytřískáte….!“

Jenže jak se zdá, pan „Dominátor“ se zřejmě svých expresivních výroků nehodlá vzdát v domnění, že v očích několika svých příznivců přece jen posílil své ego. Když se totiž dozvěděl, že je to 96 let, co ve svých 24 letech zemřel významný český básník, člen Literární skupiny a Devětsilu Jiří Wolker, který byl nejnadanějším představitelem proletářské poezie prý neváhal a podíval se na jeho tvorbu.

Konkrétně na báseň „Poštovní schránka“ ze sbírky Host do domu, kterou „odborně“ zhodnotil následovně: „Je obdivuhodné, jak o hov*ě dokázal napsat tak neskutečně krásnou báseň,“ rozplýval se bývalý brankář, reprezentant D. Hašek. Nebude ten obdiv třeba proto, že on coby literární ho*no, neumí docenit kvality čtyřiadvacetiletého básníka Jiřího Wolkera?

Bylo již zmíněno, že pan Dominik Hašek byl svého času známý a populární hokejový brankář. Post v brance sebou nepochybně nese sebou i jistá rizika, například v možnosti zasažením puku do některé části těla, ale i do hlavy, který je jistě jeden z nejvážnějších. Kolik jich D. Hašek za své působení v brance dostal, ví jen on sám a nelze vyloučit, že to nezanechalo nějaké následky. Na základě jeho hlubokomyslných výroků vše nasvědčuje tomu, že to přece jen nějaké následky zřejmě zanechalo. Není divu, každé povolání sebou nese nejen rizika, ale také následky.

Horník má po dlouhodobé práci v dole zaprášené plíce, zedník po létech práce na stavbách revma, záněty karpálů apod., řidič TIRu odrovnaná záda, tenista tenisový loket, hokejista nejčastěji vyražené zuby atd., no a hokejový brankář po mnoha trefách do hlavy nějaký otřes mozku s následky, decentně řečeno, profesionální přitroublostí. Mohu se také mýlit a pan Hašek je či může být zcela zdráv, pak jsou ovšem jeho trapné výroky o to společensky závažnější! U lepšolidí je to však zřejmě standard.

Jak se ještě tyto „následky“, jsou-li opodstatněné, projeví v čase, až se budou prezentovat kandidáti na prezidenta, jen otázka.

Zatím pan Hašek na emoční výzvu M. Kalouska odpověděl, že má v tuto chvíli jiné cíle z čehož ovšem nelze zcela vyloučit, že by se případně o post prezidenta nehodlal ucházet. Vzhledem k jeho výše uvedeným výrokům to docela reálné je. Nicméně, dovedete si představit, že by pan Dominik Hašek, alias Dominátor, byl prezidentem? Upřímně, Pepu Vyskoče si představit umím, ale Haška? Vyloučeno!

Jiří B a ť a ,
10. února 2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBude lépe, až odejdeme do věčných lovišť?   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 18:18:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chtěl jsem napsat článek o zcela něčem jiném. Ale toto je důležitější. Setkáváme se občas s fenoménem naprostého pohrdání části mladé generace k předchozím generacím.

Pamatuji si, že když jsem studoval od svých 14 do 18 let v letech 1960 – 1964 na střední umělecké škole v Turnově obor umělecký kovář a zámečník (to bylo ještě před hudebními studii na konzervatoři a Hudební akademii múzických umění) chodili jsme se spolužáky a nábožně poslouchali povídání ministra prvorepublikové vlády, odsunutého do vsi Tatobity.

Dokonce jsme chodili do této obce několik kilometrů pěšky, abychom se mohli něco dovědět od staršího, moudrého člověka o době, kterou jsme nezažili a o čem jsme z médií slyšeli jenom všechno špatné. Vážili jsme si těch, kteří díky svému věku zažili něco jiného. Učil nás filosofii, která tehdy nebyla veřejně dostupná.

I když doba se posunula do „modernějších“ aspektů života, ctili jsme „moudrost starců“, tak jak to bylo téměř vždy v minulých dobách obvyklé. Nikdy jsme neměli pocit, že by oni dříve narození byli hloupí, protože neovládali technické vymoženosti tehdejší „moderní doby“. Nejvíc zkušeností, ze kterých může pramenit orientace ve skutečně důležitých věcech i pro současnost, najdete v osobním prožitku minulých generací. My jsme první republiku nezažili, médiím jsme nevěřili, proto jsme hltali autentický popis doby z úst těch, kteří onu dobu skutečně zažili.

Přim této reminiscenci na dobu minulou mě napadá trefné rčení na dobu současnou: „Nejvíc trpěli pod jhem komunismu ti, co se narodili po roce 1989.“

Dostáváme se do situace, že na rozdíl od doby, kdy jsme byli mladí a vážili si pamětníků jiných dob, jsme dnes mladou generací ostrakizováni. Jsme prý hloupí, protože neumíme většinou zacházet s moderními technologiemi (chytrými telefony apod.), máme špatné volební návyky, nevolíme ty správné strany, nedštíme síru na ty, na kterých nenacházejí média nic pozitivního a naopak nenechali jsme se přemluvit podle klipu „Přemluv bábu“.

Není nám po chuti okrové oblečení lídra zapsaného spolku Milion chvilek pro demokracii, protože nám připomíná okrovou uniformu führera a vůbec nemáme rádi nenávistné projevy vůči politickým osobnostem, které momentálně zastávají pozici hlavy státu a premiéra. Ano, kritika je v pořádku, ale bez nenávisti takové, kterou jsme mohli vidět na transparentech z Letné.

Nyní k nadpisu mého článku. Píše mi spousta lidí, ale v jednom z mailů jsem našel názor, který mi až naháněl hrůzu: „Dnes už veřejně žije přesvědčení, že z těchto sr.ček, ve kterých se nacházíme, se dostaneme až tehdy, kdy vaše generace jednoduše odejde do věčných lovišť“. Dále píše: „Pak se ale opravdu nedivte, že ta mladá, vzdělaná generace vás pak opravdu ze srdce, ale opravdu ze srdce nenávidí.“

Na tom je nebezpečné to, že se nejedná konkrétně o mou osobu, ale o to, že celá nenávist v tomto příspěvku je směřována k celé generaci dříve narozených. Je svým způsobem nejenom hnusná, ale i nafoukaná. To si myslí, že generace dříve narozených je nevzdělaná? Co celosvětové úspěchy starší generace na poli vědy, umění, inovací?

Není to ojedinělý jev. V diskuzi pod posledním článkem „Trest za globalizaci...“ se objevil názor: „Tak užívejte karmy, než vás dostihne ta vaše skutečná...“. I když se v pozdějším příspěvku omluvil, ta věta je jasná.

Další diskutér napsal: „Jsem přesvědčen, že přijde "nová doba", která necitlivě k vám vyškube poslední zbytky kořínků z minulosti.“

Já jsem kontroval: „Kořínky minulosti jsou soucit s bližními, respektování druhých, cti otce svého a matku svou aby se ti dobře vedlo na zemi, ohleduplnost k dříve narozeným, láska mezi mužem a ženou, ze které se rodí nové generace.

Vaše „nová doba“: Necitlivě vyškube všechno předešlé. Místo lásky nenávist k jiným myšlenkám, zánik české řeči, zánik všeho, co je spojeno s českou kulturou, povinná eutanázie všech nepotřebných (ostatně to není až tak „nová doba“. To už praktikoval Hitler. Ano, hlavně NECITLIVĚ VYŠKUBAT, to je vaše ideologie“.

Naštěstí převážná většina mladé generace je jiná, než tyto varovné příklady, které jsem uvedl. Jde jenom o to, že tato slušná mlčící většina se neprojevuje, anebo předcházející negativní názory jsou natolik extrémní, že vyčnívají.

Mnoho z těchto „vyčnívajících diskutujících“ mi navrhuje, abych už konečně nechal politiky. To není ale zvykem Rozumných, abychom z boje utíkali. Proto v doplňovacích volbách do Senátu Teplicích kandiduje za nás vysokoškolský pedagog PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, Ph.D., M.A.

https://senatni-volby-2020.estranky.cz/

Mgr. Petr Hannig
předseda strany ROZUMNÍ – za spravedlnost a životní jistoty a bývalý prezidentský kandidát

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=745396
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVíme první: Skandál operace Rubikon pod vedením americké CIA a německé BND zasáhne i české ozbrojené síly!   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 04:01:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víme první: Skandál operace Rubikon pod vedením americké CIA a německé BND zasáhne i české ozbrojené síly! Pronajaté stíhačky Gripen C/D jsou totiž podle zdroje naší redakce vybaveny kryptovacími integrovanými obvody švýcarské firmy Crypto AG, která desítky let dodávala NATO a více jak 130 vládám a spojencům šifrovací zařízení se zadními vrátky na odposlech komunikace! Americká CIA z utajeného vlastnictví švýcarské Crypto AG odešla až v roce 2018 a švédská firma podobného jména odkoupila značku, ale i další assety! Američané řvali na Huawei, ale teď se ukazuje že sami odposlouchávali desítky let své spojence!

Americký list The Washington Post dnes odpálil neskutečnou trhavinu v přímém přenosu. Článek amerického listu odhaluje, že americká zpravodajská služba CIA a německá tajná služba BND celé dlouhé dekády vlastnily a ovládaly švýcarskou a renomovanou společnost Crypto AG, která se zabývala výrobou šifrovacích zařízení nejrůznějších typů a možností použití, včetně šifrovacích prvků pro komunikaci letadel, stíhaček, řízených raket s plochou dráhou letu, šifrovacích modulů pro dopravní letadla, krátkovlnné vysílačky s digitální faktorizací, mobilní GSM šifrovací moduly atd. Jak se dnes naše redakce dozvěděla, celým skandálem se bude muset zabývat i česká vláda a ministerstvo obrany. Proč? K tomu se hned dostaneme. Nejprve si ale něco řekneme o historii společnosti Crypto AG.

Tuto firmu v roce 1920 ještě pod jejím původním názvem AB Cryptoteknik založil Švéd narozený v Rusku, Boris Hagelin. Ten se koncem 60. let rozhodl, že z firmy odejde. A právě v této době rozjela americká CIA operaci “Minerva” a německá BND operaci “Rubikon” na majetkové převzetí a ovládnutí skrze nastrčené firmy a akcionáře. Po dokončení utajeného ovládnutí začaly obě dvě tajné služby korumpovat šifrovací bezpečnost veškeré produkce společnosti Crypto AG takovým způsobem, aby dodávaná šifrovací zařízení do zemí nepřátelských USA měla zadní vrátka v šifrovacích obvodech.

Američané a Němci tak mohli odposlouchávat arabské politiky, íránské představitele, sledovat komunikace arabských a íránských pilotů stíhaček, mohli odposlouchávat nejvyšší představitele, ambasády a diplomatické mise atd. Jenže, to není to nejhorší zjištění. Tato kompromitovaná šifrovací zařízení byla dodávána i spojencům v NATO. Informaci přinesl nejen list The Washington Post, ale naší redakci před několika hodinami totéž potvrdil i vysoký důstojník z okruhu českých bezpečnostních a vojenských služeb.

CIA a německá BND si koncem 60. let potají pořídily největšího světového a renomovaného výrobce šifrovacích strojů a integrovaných krypto-obvodů na světě

V roce 2008 německá BND v tichosti z majetkového svazku a spoluvlastnictví Crypto AG vycouvala, protože Němci v té době cítili, že se to celé provalí. Americká CIA tak od německé BND jejich podíl odkoupila a pokračovala v provozu této švýcarské společnosti, a to až do roku 2018, kdy americká CIA provoz firmy údajně ukončila a odprodala značku a výrobní dokumentaci šifrovacích zařízení švédské společnosti podobného jména Crypto International Group a švýcarské CyOne Security vytvořené z několika zaměstnanců Crypto AG.

Firma Crypto International Group dnes na své webové stránce vyjadřuje distanc a zděšení nad těmito informacemi a zdůrazňuje, že i když jména firem jsou podobná, tak švédská firma nemá s tou švýcarskou nic společného. To ale není tak úplně pravda, protože v roce 2018 tato švédská firma odkoupila aktiva švýcarské Crypto AG, to znamená, že švédská firma nakoupila aktiva od americké CIA. Švédská firma dokonce dodnes má web umístěný na švýcarské doméně původní švýcarské firmy. Celé je to obrovský skandál, který může tuto firmu úplně položit. A bezpečnostní hrozby teď budou muset řešit všechny armády NATO. Včetně té české.

V českých Gripenech a v řadě dalších zbraní v zemích NATO jsou kryptovací integrované obvody Crypto AG

Jak nás totiž informoval do redakce náš vysoce postavený zdroj, česká armáda používá švédské stíhačky JAS-39 Gripen C/D, které jsou podle informací výrobce vybaveny zabudovaným kryptovacím zařízením švýcarské výroby. Uvádí to švédská média. A česká armáda bude muset prověřit, jestli kryptovací zařízení ve stíhačkách nepoužívá komponenty a hlavně integrované obvody švýcarské Crypto AG. Již v roce 2014 přinesla švédská média informaci, že by USA mohly špehovat švédské Gripeny. Tehdy to byla jen nepodložená spekulace a podezření na hrozbu, která se má týkat až teprve nové verze stroje JAS-39 Gripen E, který místo švýcarského šifrovacího zařízení měl mít americké. Jenže, novináři tehdy v roce 2014 netušili, že právě už i ten předchozí švýcarský šifrovací systém je plně ovládaný americkou CIA skrze vlastnictví švýcarské firmy Crypto AG.

Česká vláda v září 2007 odsouhlasila nákup kryptovacích zařízení pro stroje JAS-39 Gripen C/D přímo od Švédska, které pro tyto stroje používalo a montovalo do nich právě kryptovací obvody využívající švýcarské moduly společnosti Crypto AG. Není bez zajímavosti, že to byla v roce 2018 právě švédská Crypto International Group, která převzala po švýcarské Crypto AG veškeré její assety a dokonce i značku. Spolupráce totiž probíhala právě na ose dodávek švýcarských komponent pro švédský zbrojní průmysl, a právě i pro účely šifrování komunikace Gripenů.

Česká vláda dokoupila v roce 2007 do Gripenů ta samá šifrovací zařízení používající obvody švýcarského Crypto AG, které mají Gripeny švédské armády

Švédskou společnost Crypto International Group vlastní jediná fyzická osoba, švédský občan Andreas Linde, což je taktéž velmi zvláštní, protože u takovýchto mamutích společností se obvykle jedná o konsorcia několika firem, případně o akciové společnosti, protože zakázky v oblasti obrany, šifrování a bezpečnostních systémů jsou většinou záležitostí velkých korporací a nikoliv firem, které vlastní jeden člověk jako fyzická osoba. Český Rozhlas v roce 2007 uvedl: “Vláda souhlasí s nákupem šifrovacího zařízení pro nadzvukové stíhačky Gripen, které má v pronájmu. Náklady na nákup uhradí ministerstvo obrany ze svého rozpočtu. Ministerstvo uzavře smlouvu se Švédskem na jejich nákup i integraci."

Tím, že smlouvy budou uzavřeny přímo s dodavateli, dojde k úspoře finančních prostředků. Letouny Jas-39 Gripen mají především chránit vzdušný prostor ČR. Pořízení šifrovacích zařízení je podle armády důležité proto, aby byly stíhačky plně operačně způsobilé. Gripeny jsou vybaveny kombinovaným dotazovačem k bezpečné identifikaci vlastních a nepřátelských cílů. Hlavním úkolem pořizovaných kryptopočítačů je ochrana přenášených dat. O nákupu kryptopočítačů bylo rozhodnuto loni. Ministerstvo oslovilo tři případné dodavatele, nejvýhodnější nabídka přišla ze Švédska,” uvedlo tiskové oddělení pro Český rozhlas.

V roce 2018 se po skandálu s prodejem zadních vrátek do systémů americké NSA a britské GCHQ firma rozpustila do dvou nových subjektů

Skandál švýcarské společnosti Crypto AG, která se v roce 2018 rozpustila a přenesla do Švédska a schránky s jednou fyzickou osobou, která převzala velkou část aktiv švýcarského šifrovacího giganta, tak připomíná něco, čemu se mezi zpravodajci říká “zametaní” a americká CIA se tak chtěla nenápadně zbavit svého businessu ve Švýcarsku, takže potřebovala někoho, kdo to vezme na sebe. Za normálních okolností, než jedna firma převezme druhou, se provádí něco, čemu se ve světě investic říká “due diligence”, což by se volně dalo přeložit jako hloubkový audit firmy, který má zjistit všechno okolo toho, jak na tom firma je ekonomicky, personálně, ale i majetkově a hlavně vlastnicky. A je jasné, že kdyby Crypto AG hledala skutečného partnera z oboru na své převzetí značky a assetů, tak by si taková firma pořádně Crypto AG proklepla.

A právě během takové prověrky by hrozilo, že by firma zjistila určité nesrovnalosti v majetkových strukturách, např. takovou “drobnost”, že firma Crypto AG měla veškeré akcie pouze na doručitele, což je takové obrovské bezpečnostní riziko, které za normálních okolnosti diskvalifikuje obchodní firmy i z veřejných zakázek na výstavbu laviček v parku, natož pro dodávky kryptovacích systémů. A vidíte, přesto to tak fungovalo, desítky let odebíraly světové vlády, včetně té české, kryptovací zařízení a její integrované obvody od švýcarské firmy, která byla vlastněna akciemi na doručitele. Chucpe!

Mohli ji vlastnit Číňané, nebo ti “zlí” Rusové, nebo Íránci, ale nikdo z nich to nebyl. Těmi doručiteli byli agenti CIA a německé BND. Švýcarská vláda již oznámila, že zahájí vyšetřování napojení Crypto AG na dvě cizí tajné služby a vyšetřování může přinést další skandály. Všechno totiž ukazuje na to, že kryptovací technologie švýcarské firmy jsou dosud nejen na mnoha velvyslanectvích a na ambasádách, ale to, o čem se zatím nemluví, to jsou moduly, které Crypto AG vyrábělo jako komponenty pro zbrojařské firmy na šifrování komunikace, jak hlasové, tak i datové. Ty systémy jsou ve stíhačkách, v systémech řízení boje a palby, ve velitelských systémech komunikace a v dalších vojenských zařízeních členských armád NATO.

Zbavila se doopravdy CIA veškerých aktivit a kontroly nad výrobou kryptovacích zařízení, anebo jenom přesunula své lidi a zdroje do dvou nových firem? Spekulace a nemyslitelná věc?

Firma Crypto AG měla ve svém portfoliu široké spektrum kryptovacích modulů pro široká odvětví a použití. V nabídce byla řešení šifrování pro síťové karty Ethernet, pro mobilní sítě GSM, šifrování pro optické sítě STM, šifrování faxů, telefonů a veškerá implementace šifrování přenosu dat jako takových. Firma v roce 2018 skončila poté, co se provalila praxe firmy, kdy prodávala backdoory, tedy zadní vrátka americké NSA a britské GCHQ. V té chvíli byla firma kompromitována natolik, že už nemohla na trhu dále fungovat pod svým jménem.

A je teď pouze otázkou divoké spekulace, jestli… jestli se americká CIA opravdu zbavila kontroly nad Crypto AG nadobro, anebo se pouze snažila vyvést vitální assety ven do nových subjektů a nových firem, protože tělo staré ryby již moc zapáchalo a nikdo od ní již nic nechtěl kupovat. Je to samozřejmě čirá spekulace, ničím nepodložená, ale když člověk vidí švédskou firmu, která se dostala k assetům šifrovacího giganta, a ta švédská firma je ve vlastnictví jediného člověka, a když vidíme novou švýcarskou firmu CyOne vytvořenou z několika zaměstnanců Crypto AG, člověka nutně přepadne podezření, co když… a to si již domyslíte sami.

Pamatujete si, jak koncem roku 2018 vypukla hysterie okolo Huawei, že prý zlí Číňané chtějí odposlouchávat západní spojence? No, tak teď se ukazuje, že infikované a kompromitované šifrovací stroje, moduly a obvody více jako 130 vládám světa, včetně spojenců a NATO, nedodávala Huawei, ale zase jenom američtí špioni ze CIA za dočasné a do roku 2008 trvající asistence německé BND. Spojenci tak odposlouchávají spojence stejně, jako své největší nepřátele.

Znovu se ukazuje, že Američané nemají přátele a partnery, protože mají jenom sebe a za partnera nepovažují nikoho, i toho největšího přítele odposlouchávají úplně stejně, jako své největší nepřátele. A je to proč? Aby Američané mohli své spojence vydírat kompromitujícími materiály a nahrávkami, zachycenými emaily, hovory, daty. Takže zatímco se uvaluji sankce na Huawei, Američané jezdí do Evropy a varují před čínskými 5G sítěmi, že by mohly někoho špehovat a je to prý hrozba. To je to největší chucpe vůbec!

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJe Jourová horší než ukrajinská mafie? Zvolili jsme ji proto, aby nás nenáviděla?   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:45:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sluníčkově vysmátá Jourová. Za ty prachy...

To přece není normální, aby zvolená zástupkyně České republiky Jourová (ANO) útočila s Piráty na občany České republiky a vláda mlčela jako hrob. To, co dělá tato skupina je naprosto proti logice voleb, demokracii a selskému rozumu.

Jourové hra na demokracii

To už měl větší logiku socialismus, nebo volby v Severní Korei. Štrougal, Milouš Jakeš a další sice blbě, ale alespoň měli snahu bojovat za ČSSR. Dnes zvolíme zástupce do Bruselu a Jourová oznámí, že máme držet huby a krok a od prvního dne nám vyhrožuje. A vláda mlčí, poslanecká sněmovna mlčí. Neuvěřitelné!

Babiši, jste raněn slepotou?

Vždyť je to naprosto zrůdný systém: tak proč Jourovou nezvolil Brusel, když zastupuje Brusel a nikoliv Českou republiku? Když do Bruselu byla zvolena s nějakým programem a pak vše totálně otočila? Může mi (nám) někdo vysvětlit, co je na tom demokratického? Není to spíše demokracie postavená na hlavu a hlavně, aby jí to sypalo milion měsíčně s doživotní rentou, o jaké se nezdá ani největšímu dříči v České republice, pokud nekrade jak straka?

A tato dáma drze kritizuje: „Polsko a Maďarsko jsou křehké demokracie“, svobodě slova by se v Maďarsku a České republice mělo zakroutit krkem. Kdo nejede podle not Evropské komedie (pardon Evropské unie) je dezinformátor a jde proti Evropské unii. (Neuvěřitelná antidemokratická špína)

Může někdo vysvětlit tuto hru na demokracii?

Ještě jednou
My jdeme k volbám, Jourová představila program
Zvolili jsme Jourovou
Jourová dostane milion měsíčně Z NAŠICH DANÍ!
Oznámí, že její názory už neplatí
A Jourová nezastupuje nás, ale Brusel, který nás vydírá!
Neskutečná zvrácenost


Předně: v předešlé funkci neudělala vůbec nic. I když tvrdí, že dřela jak kůň - hlásala rovnost žen a mužů. Dostala za to 32,85 milionu korun.

Nyní : měsíční plat eurokomisaře činí téměř 23.000 eur (skoro 600 000 Kč)

Průměrná mzda v Česku: 33 840 korun

Důchod bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly: 110 000 korun
Důchod Věry Jourové (stráví-li 10 let ve funkci): 232 000 korun
Průměrný důchod v Česku: 13 300 korun

Eurokomisaři dostanou navíc až 17 tisíc korun měsíčně na reprezentaci, zajištěny mají i finance na bydlení, a to 15% z platu, což dělá až 80 tisíc korun. I po skončení funkčního období budou po dobu tří let pobírat 40 až 65 procent dosavadního platu (217 tisíc až 325 tisíc korun). Možná dostává i stravenky jako socka...

Za ty peníze udělá Jourová cokoliv. Když přišla o zaměstnání poradce dotací s platem cca půl milionu (přiznala u soudu), chtěla se oběsit na podprsence. Tvrdila to, ale dá se jí věřit? A ještě jí obvinili z korupce. Nyní září jak sluníčko, penízky jí šustí a my cálujeme a budeme cálovat. Nebude na důchody? Jourová se směje. Důchod 230 000 Kč jí bude stačit na běžnou útratu. Ona je zlatá. To my jsme ti zločinci. Dře jako kůň a my jí ten zasloužený plat nepřejeme. Bojuje s dezinformacemi. A stačí i uronit slzu:

Našim ženám hrozí chudoba!

P.S. Kdyby byla skutečná spravedlnost a demokracie, Jourová by se nám nevysmívala. Možná by se nesmála vůbec. Spravedlnost by ji dohnala...

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/3039-je-jourova-horsi-nez-ukrajinska-mafie-zvolili-jsme-ji-proto-aby-nas-nenavidela

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUž je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:39:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prodavačka jablonecké prodejny knihkupectví Kanzelsberger se o víkendu nechvalně proslavila na sociální síti Twitter. Na svém profilu totiž zveřejňovala rasistické poznámky k Romům. Společnost se po kritice lidí v pondělí rozhodla prodavačku propustit.

Co jsme se jen naposlouchali odsudků komunistů, kteří vyhazovali z práce za názor. Propagandistický seriál TV Vyprávěj to často zmiňuje. Jaká to byla hrozná doba. A vida. Je to tu zase! A dokonce se tím hrdě chlubí.

Thoughtcrime první zaregistroval jakýsi Michal Bláha z Hlídače státu. Věděli jste, že něco takového jako "Hlídač státu" existuje? Za ním následoval Daniel Hůle z Člověka v tísni, který příčinlivě slečnu nabonzoval zaměstnavateli. A ten zareagoval OKAMŽITĚ. Žádná žádost o vysvětlení, žádná důtka. Ani komunisté, ani svatá inkvizice v dobách největšího temna nepracovala tak efektivně a rychle. Vždy dávali možnost odvolat. Jen si vzpomeňte na Jana Husa v Kostnici.

Je zajímavé, že miliony rasistických příspěvků (a celých skupin a hashtagu) proti bílým na Twitteru, vyhrožování, ponížování, zesměšňování bělochů nikomu nevadí.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/16779/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMerkelová: Volba durynského premiéra je neomluvitelná, a proto musí být zrušena   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:35:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsme svědky otevřeného nástupu fašismu v Evropě. Jeho nositeli však nejsou patriotické strany jako německá AFD. Fašismus nyní nastupuje s podporou spektra tzv. klasických demokratických stran, které odmítají respektovat výsledky svobodných demokratických voleb.

Parlamentní volby v Durynsku byly pro tzv. klasické demokratické strany nepěkným překvapením. Patriotická strana AFD obsadila druhé místo s 23,4 % hlasů a umístila se tak za komunisty (die Linke) s 31 % a před křesťanskými demokraty (CDU) s 21,8 %.

V Durynsku až dosud vládl Ramelow, člen komunistické strany (die Linke), která je přímou nástupkyní SED, komunistické strany bývalé DDR. (Tato strana se však liší od české KSČM, protože zatímco KSČM lavíruje a drží se při zemi, němečtí komunisté s vervou prosazují zelené šílenství, gender politiku, masovou migraci a globální světový řád.)

Při volbě nového předsedy vlády demokraticky zvolenými poslanci nového durynského parlamentu, byl však komunista Ramelow poražen o jeden hlas a novým předsedou durynského parlamentu se stal Kemmerich, poslanec Svobodných demokratů (FDP). Stalo se tak v tajných volbách s podporou AFD.

Po mnoha letech byla v Durynsku odstavena od moci globalistická levice – Zelení, komunisté a sociální demokraté.

A to se globalistům na federální úrovni zatraceně nelíbilo – dokonce natolik, že Merkelová, která tou dobou pobývala na přátelské návštěvě v Jihoafrické republice, tam na tiskové konferenci prohlásila výsledek demokratických voleb v durynském parlamentu za neomluvitelný s tím, že musí být zrušen.

A vytvořila nátlak na to, aby Kemmerich, který „byl zvolen s podporou nacistů“, odstoupil a aby se volby durynského premiéra zopakovaly.

Kdyby podobnou věc udělal Putin, nastal by celosvětový povyk. Byl by označen za diktátora, nerespektujícího výsledky svobodných voleb. Byl by ve světě ostrakizován a politické neziskovky by se předháněly v jeho osočování. Evropská unie s Merkelovou v čele by ho vyzvala k respektování volebních výsledků a spolu s OSN by proti Rusku vyhlásily sankce.

V případě Merkelové se však nic takového neděje.

Německý mainstream, který má být ochráncem demokracie, Merkelovou podpořil, německý Úřad pro ochranu ústavy mlčel, federální i zemští politici CDU, CSU a FDP pokorně sklonili hlavy.

Levicová veřejnost proti volbě bouřlivě protestovala v ulicích. Německé židovské organizace označily společné hlasování politiků CDU, FDP a AfD za porušení dosavadního tabu. „Výsledek středeční volby ministerského předsedy v Durynsku je pro nás potvrzením našich nejhorších obav,“ uvedla v prohlášení durynská židovská obec.

Fašistické úderky Antify se okamžitě na Kemmericha a jeho rodinu vrhly. Zaplavily ho výhružnými telefonáty, jeho dům byl v noci posprejován a musela ho hlídat policie. Jeden z Kemmerichových mladších synů musel jít do školy s policejní ochranou a jedna z jeho dcer raději zůstala doma s matkou.

A tak se stalo, že Kemmerich, který se vždy od spolupráce s AFD distancoval, ale byl zvolen s pomocí několika jejích hlasů v tajné volbě, po jediném dnu v úřadu odstoupil.

Globalistickému levicovému spektru stran to však nestačilo. Začaly požadovat, aby v CDU za zločin svobodného hlasování padaly hlavy, a Merkelová - pro záchranu velké koalice na federální úrovni - na pokyn socialistů spustila politické čistky ve vlastní straně.

Na nátlak Merkelové musel rezignovat Christian Hirte, komisař pro východní Německo federální vlády. Jeho zločinem bylo, že na Twitteru veřejně pogratuloval Kemmerovi ke zvolení:

„Vaše volba jako kandidáta středu je důkazem, že Durynčané ve volbách vyřadili vládu SPD, komunistů a Zelených. Hodně štěstí pro tuto těžkou úlohu pro dobro svobodného státu.“

Durynský lídr socialistů Tiefensee jeho rezignaci uvítal a zároveň prohlásil, že Hirte „nesmí být jediným obětovaným pěšákem“ CDU. Evidentně spekuluje na propuštění ministryně informatiky Bärové, která Kemmerichovi také na Twitteru pogratulovala, ale poté rychle svůj tweet vymazala.

Mladý socialistický lídr Kühnert okomentoval Hirteho rezignaci slovy:

„První parazit modro-černo-žluté hanby musel odejít. Mnoho dalších ho bude muset následovat.“

Durynská CDU prohlásila, že při nových volbách durynského premiéra nebude stát Ramelowovi v cestě a zdrží se hlasování.

A komunista Ramelow se již chystá na další roky vládnutí – a to s naprosto stejnými ministry (s výjimkou mininistra pro IT).

Nikoho z této fašistické globalistické soldatesky tzv. demokratického spektra politických stran, nezajímá, proč bylo cca 250.000 občanů Durynska nespokojeno s jejich vládou natolik, že i přes mohutné vymývání mozků zvolilo ve volbách AFD.

Nejspíše to ale sami moc dobře vědí a prostě se rozhodli zlomit občanský odpor silou a neústavním jednáním.

Porušení ústavní zásady svobody politického mandátu, která je základním kamenem parlamentní demokracie, totiž nikdy nebylo tak očividné.

Aby se spolkový kancléř na oficiální tiskové konferenci během státní návštěvy v zahraničí postavil a prohlásil, že řádné volby, které proběhly do zastupitelských orgánů v jeho zemi, dopadly neomluvitelně a proto musí být jejich výsledek zrušen, je v dějinách německé ústavní kultury zcela ojedinělý jev.

Hrubší a ostudnější ignorování zásady nezávislosti svobodně zvolených zástupců není možné.

Neústavní zásah Merkelové v Durynsku znamená v současné Evropě stejně důležitý historický přelom, jakým byl rok 2015.

Globalistům spadly masky a za nimi se vynořil totalitní režim, který svůj nástup k moci skrývá za plytkým řečněním o evropských hodnotách, ale ve skutečnosti pohrdá občany, omezuje občanské svobody a překračuje zákony, kdykoli mu stojí v cestě.

Německo se nám před očima změnilo v diktaturu.

Maru

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8195-merkelova-volba-durynskeho-premiera-je-neomluvitelna-a-proto-musi-byt-zrusena.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSociální experiment Žít Brno   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:31:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žijete z dávek? Dlužíte městu na nájemném? Pak jste ideální kandidáti na to, abyste dostali nově zařízený byt, za který nemusíte platit. Že je to divné? Ne tak v sociálním experimentu neomarxistů z Žít Brno.

V Brně předevčírem vylosovali první (většinou romské rodiny), které dostanou dotované městské byty.

Nájemné za ně bude platit stát, starat se o ně budou kurátoři. To povede jen k ještě větší závislosti na státu a dávkách.

Neomarxisté a sociální inženýři z hnutí Žít Brno pokročili do další fáze svého pochybného sociálního experimentu. Rozdají 50 městských bytů nepřizpůsobivým spoluobčanům, nejčastěji romským rodinám.

Byty budou vymalované a vybavené kuchyňskou linkou a základním nábytkem. Nájem v nich činí 40 korun za metr čtvereční, což je zhruba polovičníčástka, kterou město účtuje běžným nájemníkům svých bytů. Každá rodina dostane i sociálního pracovníka, který ji bude pomáhat. Mezi podmínky pro nájemníky patří totiž také spolupráce s organizací IQ Roma servis.

Nastěhování početných romských rodin bude navíc pro obyvatele řady domů překvapením.„Rozhodli jsme se, že nebudeme informovat sousedy v bytech, kam rodiny nastěhujeme, abychom ty rodiny nestigmatizovali,“vysvětluje Martin Freund z hnutí Žít Brno

Vybavené městské byty dostane kdokoliv, tedy i ten kdo například v minulosti městský byt již měl a přišel o něj kvůli dluhům na nájemném.

„Každý, kdo dlužil městu Brno jakýkoli obnos, tak od té chvíle, co ho splatil, tak pět let nemůže požádat o obecní bydlení. Rozhodli jsme se v tomto projektu udělat výjimku, protože kdybychom ji neudělali, tak bychom absolutně nemohli pracovat právě s tou skupinou, která tu pomoc potřebuje. Ono to tak bývá, že lidé, kteří potřebují sociální bydlení nějaké dluhy mají,” říká Freund.

Co na to lidé, kteří celý život pracují, platí nájemné nebo hypotéku? A nikdo jim nic zadarmo nedá.

Co rodiny s dětmi, které se snaží, rodiče mají dvě práce, aby utáhli bydlení a provoz rodiny?

Co kdyby se na všechno vykašlali, šli do ubytovny a tam počkali, až jim sociální inženýři přidělí byt a zaplatí za ně nájemné.

Celkově tento experiment přijde daňové poplatníky na 10 milionů korun. Velká část těchto peněz skončí právě v kapse organizace IQ Roma servis.

Za nejsměšnější skutečnost lze ovšem považovat výroky autorů projektu, že takto si podle zkušeností ze zahraničí bydlení udrží 90% lidí.

Nedokážu si moc představit, kdo a za jakých podmínek si nedokáže udržet byt, který dostal zařízený a nemusí za něj nic platit. Chlubit se tím je tedy prostě trapné.

Narodil ses jako Rom? Pak jsi automaticky chudák (v terminologii úředníků “ sociálně vyloučený”) a my tě materiálně zajistíme od kolébky po hrob K čemu to ovšem vede? Co vidí děti z rodin, které dostaly bez svého přičinění nový byt, za který nemusí platit? Vidí to, že není třeba nic dělat, o nic se snažit, nepracovat, udělat plný košík dětí a vždycky se najdou naivní dobroserové, kteří přispěchají na pomoc. A pokud jsou zrovna u moci na radnici či ve vládě, tak dychtivě pomáhají za peníze všech lidí. I těch vašich.

Místo toho, aby úředníci a sociální pracovníci motivovali údajné sociálně vyloučené lidi k práci a k tomu, aby se naučili postarat se sami o sebe, tak rozdáváním bytů dělají pravý opak.

Martin Veselý

Zdroj: Vyšlo na Facebooku Milana Veselého
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon"Rasismus" nebo nespravedlnost a podpora nepřizpůsobivých, co narušují občanské soužití? A kdo za tím stojí…   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:28:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Češi jsou jedním z nejvíce tolerantních národů. To prohlásím hned zkraje. Nejenže, stejně jako například předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová, mám otce cizince (ale matku Česku, Vladimíra je tuším původem z Alžírska a jmenovala se Al Malikiová) a v životě jsem se v ČR nesetkal s diskriminací, tak musím smeknout před tím, jak trpělivě snášíme obtěžování že strany značné části Romského (cikánského) etnika.

Tento článek je psán tak, aby se jeho autor nedostal do vězení, tak si prosím Vážený čtenáři dosaďte v některých pasážích vlastní přiléhavější ( „peprnější“ ) přirovnání a názvy. Ale ne ve veřejné diskusi s digitální stopou, nechceme přeci k soudu, že?

A o tom to přesně je. Nemůžeme se k věci ani svobodně vyjádřit. Tím však režim problém nevyřeší. Dám jednoduchý příklad, který mě teda osobně dost štve. V České republice je odhadem 100 tisíc lidí bez domova, což je asi 1300 občanů na každý ze 76 okresů. O těchto tisíci tři sta lidech a jejich osudech prakticky žádné okresní noviny neinformují. A potom čtu například v Nymburském deníku 3 ,, zoufalé“ a ,, alarmující“ články na titulní straně o jakési romské rodině, která se ocitla bez domova, protože zničila své předchozí byty ( o tom se nepíše ) a ještě ve čtvrtém článku bylo informováno, že dostala další
( https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/nb_romove_elektrarna.html ). 6 cikánů se dočkalo happyendu, budiž jim to přáno, ale zbylých 1294 občanů okresu, kteří umrzají a chodí s mokvajícími ranami, se má spokojit s vysvětlením, že ,,si za to můžou sami“ a že mohou ,,demokraticky chcípnout“ bez pomoci? Čím si to vysloužili, snad ne tím, že nejsou cikáni. To by byl přeci rasismus! A pak že u nás není!

Jak je možné, že titíž cikáni dostali ubytování, samozřejmě hrazené z veřejných peněz, příspěvky na živobytí ( a mnozí ještě invalidní důchody ,,na hlavu“ ), ještě k tomu mají dostatek prostředků na drogy a tak fetují, vesele vyhrávají ty své ,, čardáše“a obtěžují celou ulici hlukem, nepořádkem a násilím. Ne, opravdu toto porušuje všechny lidské normy, netoleroval by to Rus, Číňan, Brazilec, ani třeba Íránec. Snad nikde ve světě.

Jak je možné, že vesměs negramotní cikáni okolo sebe strhnou tolik pozornosti, vždyť by do toho Nymburského deníku neuměli ani napsat řádný dopis, maximálně rozbít redakci výlohu a vysypat odpadky ( možná by byly lepší, než výtvory takových redakcí ) na chodbě Deníků s univerzálním prohlášením ,,Aby chcípli ty gadže, rakovinu do nich!“. Takový odporný rasismus, kdy nám ( rozuměj neromům ) naši milí Romští spoluobčané přejí smrt, za to že jich většinu živíme! Ale to se přeci nedělá, ani pes nekouše do ruky, která ho živí!

Kdo je to proboha naučil? A kdo udržuje okolo nich tolik nepřiměřené pozornosti ( bohužel špatným směrem )? Snad neziskovky, které dostávají peníze od dalšího etnika ( vlastně náboženského přesvědčení a ideologie ), jehož nesmíme kritizovat. Pánové Soros a další vědí kam investovat, když chtějí uplatňovat metodu ,,rozděl a panuj“. Dlouhé nosy je vedou neomylně tři a půl tisíce let za parazitováním na druhých. Není to antisemitismus, ale antijudaismus. Chcete-li znát díla, které se minimálně vyrovnají svoji nenávistí a plány Hitlerově Main Kampfu, tak si přečtěte Talmud, Tóru a další nenávistné judaistické sbírky tezí v původním znění. Jedni měli za vyvolený národ Němce, další Židy. Jaký je v tom rozdíl? Obojí je fašismus. Nevěříte? Tady jsou ,,perly“ z judaistických pouček.

Následují šokující, ale přesné citáty z různých knih talmudu.

1.Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“
2.Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“
3.Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (talmud) je vinen smrtí.“
4.Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz bude zabit.
5.Yebhamoth 11b: „Pohlavní styk s malou holčičkou je dovolený, pokud jsou jí aspoň 3 roky.“
6.Schabouth Hag. 6d: „Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací.“
7.Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“
8.Aboda Sarah 37a: „Nežidovská dívka, která je 3 roky stará může být znásilněna.“
9.Gad. Shas. 2:2: „ Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“


Alternativa se oprávněně pohoršuje nad poklesky ideologie/věroučení Islamismu, ale Judaistickou sektu, která je prapříčinou obojího, nechává bez povšimnutí ( kromě Aeronetu, abych nekřivdil )! Chucpe.

Sami vidíte a čtěte, že tento článek nakonec nemá s Cikány ani zase tolik společného. Rozhodně není namířen proti těm, kteří žijí v souladu s okolím! Naopak je zájmem všech slušnějších Romů/cikánů, kteří se chtějí zbavit obecného jha ,, nálepky“ nepřizpůsobivých, vědět, že jsou právě ti slušnější obětí mocenské hry ,,majitelů peněz“ a neziskovek.

O etnicitě to není, je to o chování a působení ( přizpůsobení ) ve společnosti. Za socialismu cikáni pracovali a byl klid. Je evidentní, že po převratu se jich ujaly různé neziskové trafiky a iniciativy, kdy je jejich právníci začali učit různé kličky a pamflety.

Daniel Novák
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOPOMENUTÍ, NECITLIVOST, NEBO ŠIKANA?   
Pridal tk Středa 12 únor 2020 - 03:21:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při sledování činnosti klubu penzionovaných až „odložených“ politiků, čti Senátu parlamentu České republiky a především iniciativ jeho jednotlivých příslušníků mne nejvíc zaráží, jakými problémy se vesměs zabývají.

Nezaznamenal jsem snad jediný, který by odpovídal stěžejním zájmům starších občanů země, nadtož těch nejstarších penzistů. Ti si mohou proto jenom povzdechnout: Vaše starosti a peníze, to bych chtěl mít. Tolik úvodem, zdánlivě nesouvisejícím s dalším textem.

Nejdřív základní fakta. Příslušníci nejstarší populace jsou přirozeně největšími spotřebiteli léků, ba veškerého léčebných prostředků. Za druhé, ti současní pak, až na stopové výjimky, patří do sociální skupiny lidí s nejmenšími příjmy, tvořenými vesměs pouze starobními penzemi. Dvě skutečnosti, jejichž mix, při současné početnosti tyté sociální skupiny, tvoří významný celospolečenský problém.

Polistopadová změna režimu probíhala pod taktovkou tržních dogmatiků, kteří v naprosté většině byli mladí. Nově nastupující moc, byla reprezentovaná především politiky tak zvané pravice, čili prosazovala zájmy silných, úspěšných, movitých a jinak, oproti tehdejším starým, zvýhodněných. S přesvědčením nositelů jediné pravdy a s vervou všeználků se samozřejmě pustila i do zavedení trhu do celého zdravotnictví. Základní jejich doktrínou v této oblasti byla teze o spolufinancování léčebných nákladů samotnými pacienty.

Z logiky věci museli být jejich počínáním nejvíc postiženi nejstarší občané země. Ti potřebovali nejvíce zdravotní péče a měli při tom nejmenší příjmy. Hnusně necitlivé vůči nim byly poplatky v nemocnicích a za každou návštěvu u lékaře.

Ovšem nejodpornější bylo zavedení tržních pravidel v prodeji léků. Vidět starocha, jak cupitá od lékárny k lékárně, jen aby si svůj lék koupil za nejmenší příplatek, nadtož babku s námahou se vlekoucí ze stejného důvodu, jsem již tehdy označoval za cynický výsměch starým lidem, ke kterým jsem ještě nepatřil.

Jako člověk s levicovým naturelem jsem oprávněně očekával, že s příchodem jiných vlád se situace pro penzisty zlepší. Uznal jsem, že je pro seniory přínosem, když nemusí platit za návštěvy u lékařů a za pobyt v nemocnici. Ale ten největší problém, jímž je obchodování s léky, nejenže nebyl obstojně vyřešen, ale nebyl prakticky ani navržen k řešení.

Dneska už všichni rozumní ví, že polistopadové orgie politiků, propadlých ideologii svobodného trhu, byly výsledkem absolutní neznalosti základů národohospodářství. Jejich thatcherovské opojení připravilo zemi o nadpoloviční většinu národního majetku, vytvořilo z našeho státu kolonii Západní Evropy a z velké části našich občanů její nádeníky. Dneska už prakticky všichni uznávají, že některý majetek, jako třeba sítě, měl zůstat ve veřejném vlastnictví a neměl být předán, navíc za „hubičku“ do soukromých a ještě k tomu cizineckých rukou.

Ovšem málo, nebo vůbec ne, se hovoří o některých zrůdnostech ve zdravotnictví a sociální péči. Za jednu z nich považuji jednoznačně rozdílné ceny léků v jednotlivých lékárnách. Každý lék, který může být u nás prodáván, musí přejít certifikací. Není vůbec žádný důvod, proč by neměl dostat i jednotnou cenu. Pokud soukromí majitelé lékáren jsou zatvrzelí zastánci konkurence, tak ať se vrhnou na jiné podnikání, když neumí nalézt ve svém oboru jiný způsob soutěžení.

A právě v této oblasti vidím široké pole pro iniciativy politiků, kteří jsou blíže penzijnímu věku, než jiní, nebo dokonce už jsou penzisty, čti, pro senátory. Mohli by tím dokázat, že znají problémy obyčejných lidí a že dokonce mají pro ně patřičnou citlivost. A možná by neměli čas na iniciativy mnohdy odporující zájmům veřejnosti. Na tomto místě končil text, který jsem měl napsán již velmi dávno.

Nyní ale přidám ještě jeden odstavec. Způsobila to praxe e-receptů. Naprostá většina nejstarších občanů vlastní jen tlačítkový mobil a zasílání e-receptů na takový přístroj nejenže nezjednodušuje práci zaměstnancům lékáren, ale naopak ji ztěžuje. Nevidím důvod, proč by všichni pacienti museli, jaksi „posocialisticky“, mít jediný druh receptů.

Vždyť je to ve skutečnosti doslova šikana nejstarších našich občanů. Proč by majitelé mobilů starších typů nemohli dostávat dál papírové recept. Na tomto místě dodávkám, že při stejné ceně léků by každý straší člověk jistě chodil do „své“, čili nejbližší lékárny a ošetřující lékař by mu mohl onen e-recept v kopii poslat i na ni, tedy přímo do jejího počítačového systému.

Čímž by se podstatně usnadnila práce zaměstnanců lékáren. A skončila šikana nejstarších našich spoluobčanů.

Stanislav A. Hošek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2746 sec,0.0653 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,845kB